www.stmuk.de/blz/ (Landeszentrale für politische Bildung)
www.bpb.de (Bundeszentrale für politische Bildung)
www.schule-bw.de (Landesbildungsserver Baden-Württemberg)
www.schule.bayern.de (Bildungsserver Bayern)
www.hdbg.de (Haus der bayerischen Geschichte)